ÄŒeká vás vyklizení bytu, pÅ™estÄ›hování menšího bytu, kanceláře Äi pronajatého pokoje a další podobné akce menšího rozsahu, které zvládnete sami i bez stÄ›hovací firmy? Pak může pÅ™ijít vhod nákladový prostor vozu z půjÄovny dodávek Praha.

Pro tyto úÄely se vÄ›tší dodávky s hmotností do 3,5 tuny, na jejichž řízení staÄí oprávnÄ›ní skupiny B, pronajímají běžnÄ› a vozy také bývají Äasto zcela rozebrány, takže se vyplácí vÄasný kontakt a případný požadavek na rezervaci.

hromada krabic

Dodávky se nejÄastÄ›ji využívají pro pÅ™evážení nákladu v rámci stÄ›hování a vyklízení bytu

Spojte stÄ›hování s úklidem – neztrácejte Äas, jako Mistr Bílek v kultovním snímku „Kulový blesk“, kdy rozjímal nad každou drobností a pÅ™ehrával Mozartovy skladby, zatímco jeho dvÄ›ma pomocníkům „chladla dobrá brazilská káva“. BuÄte více realistiÄtí a pÅ™emýšlejte v delším Äasovém horizontu do budoucna, zda má opravdu význam skladovat nÄ›co, co nebudete využívat. Zbavit se nepotÅ™ebných vÄ›cí znamená mnohdy usnadnit si život. Pronájem vozidla můžete využít v jednom sledu i pro odvoz vytřídÄ›ných zbyteÄností a poÅ¡kozených Äi nefunkÄních vÄ›cí a spotÅ™ebiÄů na sbÄ›rný dvůr.

vyklízení bytu

Nechte si Äasovou rezervu – pÅ™ipomínáme vám, že byste mÄ›li mít vÅ¡e sbaleno tak, aby v okamžiku vyzvednutí zarezervované dodávky jste jen nakládali a vykládali vÄ›ci a nezdržovali se malichernostmi. Doslova k nezaplacení je k ruce spolehlivý přítel, který jednak odlehÄí náporu na psychiku, nebrblá a je ochoten fyzicky pracovat, a zároveň vás vystřídá v řízení vozidla. Ze zkuÅ¡eností nÄ›kterých lidí se vyplácí pÅ™ipravit si pÅ™edem na stÄ›hování Äi vyklízení bytu kvalitní jídlo, nejlépe obložené celozrnné bagety, sendviÄe, nÄ›jaké ovoce (banány, jablka), oříšky, kvalitní Äokoládu a dostatek tekutin v podobÄ› nealkoholického piva Äi minerálek, které pÅ™ijdou vhod jako iontový nápoj.